خانه / کشاورزی / باکشت ارقام جدیدنخودکمک به تولیداقتصادی

باکشت ارقام جدیدنخودکمک به تولیداقتصادی

یک عضو هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی لرستان از تولید اقتصادی نخود با کشت ارقام جدید این محصول خبر داد.

پیام پزشکپور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با در نظر گرفتن نقش مهم حبوبات در تثبیــت ازت اتمسفری در خاک و افــزایش حاصــلخیزی آن، نخـــود زراعـــی، عمــده‌ترین محصــول مــورد اســتفاده در تنــاوب زراعی محصول استراتژیک گندم در مناطق دیــم کشــور است.

وی ادامه داد: بــر اســاس آمــار و اطلاعــات وزارت جهاد کشاورزی بیش از ٩٥% کشــت نخــود در منــاطق ســرد بــه صــورت بهــاره کشــت می‌شود.

پزشکپور اضافه کرد: کــاهش ســطح زیــر کشــت نخــود بــه نوبــه خــود موجــب افزایش سطح جاکاری‌ها در کشــت گنــدم دیــم، کـــاهش عملکـــرد و عـــدم پایـــداری تولیـــد آن، فرسایش خاک و نهایتاً کاهش درآمــد اقتصــادی کشاورزان می‌شود.

این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی لرستان افزود: ‌ پنج استان لرســتان، کرمانشــاه، آذربایجان غربی، کردســتان و آذربایجــان شــرقی جمعــاً٨٥درصــد، بیشــترین میــزان تولید نخود کشور را بــه خــود اختصــاص دادنــد.

وی یادآور شد: طبق این آمار عملکــرد نخــود کشــور در اراضــی آبـــــی ١٠٥٠ کیلـــــوگرم و در اراضـــــی دیـــــم ٥/ ٣٩٦کیلوگرم در هکتار بوده اســت.

پزشکپور خاطرنشان کرد: ایــن آمــار سال‌های اخیــر نشــانگر افــزایش چشــمگیر ســطح زیر کشت، میزان تولید و نیــز عملکــرد نخــود در جهان و کاهش این مقادیر در ایران بوده که ایــن امر بــه نوبــه خــود کــاهش حاصــلخیزی اراضــی دیم، افزایش میزان جاکاری‌هــا و در نتیجــه عــدم پایداری تولید در گندم را به دنبال داشته است.

این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی لرستان ‌ گفت: در حال حاضر کشت نخود اکثــرا در اراضــی دیم کشور به‌صورت بهاره و غیرمکانیزه و به‌جز عملیات کاشت در سطوح پائین انجام می‌گیــرد.

وی گفت: بــر اســاس مطالعــات انجــام گرفتــه تغییــر سیســتم کاشــت از بهــاره بــه پــائیزه –با انتظــاری بــا افــزایش عملکرد عمده‌ای در اقلیم‌های مدیترانــه‌ای همــراه بوده است.

پزشکپور اظهار کرد: برآوردها حاکی از حداقل یــک میلیون تن اضــافه تولیــد جهــانی بــا به‌کارگیری کشت نخود زمستانه است.

این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی لرستان ‌افزود: معرفی ارقام جدید نخود که دارای عملکرد بــالا، قابل کشت به‌صورت پائیزه یا انتظــاری، متحمــل در مقابل بیماری برق‌زدگی، ارتفــاع بوتــه بلنــد و مناسب برداشــت مکــانیزه و همچنــین دارای دانــه بازارپسند باشند، باعث خواهد شد کشــت نخــود در کشور در تناوب با زراعت گندم توسعه یافتــه و تولید آن برای کشاورزان اقتصادی و مقرون بــه صرفه شود.

منبع:ایسنا

حتما ببینید

بخش کشاورزی در کشور و استان برای ارتقای بهره‌وری نیازمند تقویت سرمایه‌گذاری است

استاندار قزوین گفت: بخش کشاورزی در کشور و استان برای ارتقای بهره‌وری نیازمند تقویت سرمایه‌گذاری …